Page 36 - Gebra
P. 36

Gelukkig staat nu wel sinds enige jaren in de wet dat werkgevers verplicht zijn hun medewerkers opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie. Daarom staat hierover het volgende in de cao:
(verplichte) Scholing - (1) Opleidingen die door de werkgever verplicht zijn gesteld, worden zoveel mogelijk tijdens werktijd gevolgd. (2) Als de opleiding buiten werktijd wordt gevolgd, heeft de werknemer recht op een vergoeding ter hoogte van het bruto uurloon vermenigvuldigd met de duur van de cursus zoals die door de samenstellers van de cursus is bepaald of geadviseerd.
(3) Nieuwe medewerkers volgen uiterlijk in de eerste maand na afloop van de proeftijd een door de werkgever aangeboden veiligheidstraining die betrekking heeft op omgaan met (verbale) agressie en geweld in de winkel.
Dat is al met al nog steeds niet veel. Maar in de cao staat ook dit:
De werknemer heeft per kalenderjaar recht op maximaal drie extra scholingsdagen voor de verbetering van zijn interne arbeidsmarktpositie en voor baanbehoud. Hij moet kunnen aantonen dat hij daadwerkelijk aan de scholingsactiviteiten heeft deelgenomen.
Dus je hebt er recht op! Vraag er daarom ook naar. Heb je echter nog geen idee welke opleiding of cursus je nu of straks wilt gaan volgen, dan biedt dit hoofdstuk je mogelijk inspiratie wat betreft de mogelijkheden waaruit je allemaal kunt kiezen.
  
   34   35   36   37   38