Page 56 - Gebra
P. 56

 ARBEIDSVOORWAARDEN ZIJN MEER DAN ALLEEN LOONAFSPRAKEN
Afstemmen werk en privé
HET IS BELANGRIJK DAT JE WERK EN PRIVÉ GOED OP ELKAAR KUNT AFSTEMMEN. AL IS HET ALLEEN MAAR OM HET PLEZIER IN JE WERK TE BEHOUDEN. DE CAO BIEDT HANDVATTEN OM DIT TE KUNNEN DOEN.
Volgens de cao geldt voor de Gemengde- en Speelgoedbranche in geval van een fulltime aanstelling een gemiddelde werkweek van 38 uur, verdeeld over vijf dagen per week, berekend per kwartaal.
Nu heeft iedere werknemer ook recht op een werkweek minder dan het fulltime aantal uren, maar daarvoor dient de werkgever dan wel toestemming te geven. Anders gezegd: minder werken is dus een onderwerp van overleg.
Ook het beter op elkaar afstemmen van
werk en privé is een onderwerp van overleg tussen werknemer en werkgever. De Gebra- cao gaat hier niet heel diep op in, maar de medewerkers in de branche mogen wat dit onderwerp betreft best “lenen” uit de cao van hun collega’s in de modesector. Daarin staat bijvoorbeeld: “De werkgever houdt bij het vaststellen van het arbeidsrooster rekening met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, voor zover dat in redelijkheid van de werkgever gevergd kan worden. Onder persoonlijke omstandigheden wordt onder andere verstaan: zorgtaken voor kinderen, afhankelijke familieleden en naasten, religieuze dagen, alsmede maatschappelijke verantwoordelijkheden door de werknemer gedragen.”
Dus werk je in de Gebra en wil je iets voor jezelf geregeld hebben? Bespreek dat dan met je werkgever!
BUITENGEWOON VERLOF
Wat betreft verlofregelingen is de Gebra- cao een stuk duidelijker. Er staat precies in hoeveel vakantiedagen de werknemers krijgen, wat ze moeten doen om verlof op te nemen en welke regels gelden in geval van bijvoorbeeld ziekte tijdens vakantie. Ook de regels rond buitengewoon verlof staan in de cao vermeld. Bijvoorbeeld
in geval van je eigen trouwen (2 dagen), verhuizing (1 dag), het overlijden van
je partner, kind of ouders (dag van overlijden tot en met de uitvaart) en bij de uitvaart van een van je broers, zusters, zwagers, schoonzusters, grootouders of kleinkinderenkinderen (1 dag).
Maar wat nu als je partner of een ander geliefd familielid ziek wordt en zeker zal overlijden? Dan geldt dat de medewerker de benodigde tijd krijgt om de ernstig zieke te kunnen verzorgen en ondersteunen.
De werknemer moet dan wel met de werkgever overleggen over de manier en het tijdstip waarop van het verlof gebruik kan worden gemaakt.
Zo zijn er meer verlofafspraken in de cao opgenomen. Wil je weten welke? Kijk dan in de cao die je kunt vinden op de website van FNV Handel (www.fnv.nl/handel). Maar praat er vooral ook over met je werkgever.
    54   55   56   57   58